،@
occabsquob ¯d¨¥®ة¶،:2018/12/18 ¤U¤ب 02:09:22

³X«ب¦^ہ³
اµاجاظاباتاعاغاتاـازاغاح!

ا؛ان اذاباظاباةاباغاناتاباحاص اةا×اشاحاح 7 اشاحاغ. ا±اباحاص اتا×اذاصا×اداضا×اعاغاه اجاظاـاثاراص!
اµاباةاـاجاهاغاح ا× اساظاحاجاراغاباق, افاراضاباضاعا×اتا×از اضاحاجا×اعاغاباغا×اàاضا×اعاغار ار اضاحاـاتاحاظاحاضاضا×اعاغار ات اذاباتاغاظابالاضاحاص اجاضاح. ا×اذاهاصاراغاح اةاظاباذاجان اطاظاباتاشاحاضاراè ات اعاتا×ار اظاـاسار. اغاباضاهاغاح اقا×اذاèاراضا×اص اعاتا×احاز اداراذاضار. اح اضاـاداضا× اصاضا×اثا× اتاظاحاصاحاضار, ا×اطاناغاب ار اعاغاباظاغا×اتا×اثا× اساباطاراغاباشاب. ا؛ان اطا×اجاح

،@
                                        ھہ¹خ¦W؛ظ،Gھہ¹خھk¤H¥xئW«n¬ü·|(¥x«n¥«¥x«n¬ü³N¬م¨s·|)     ءpµ¸mail،Gart@ho.net.tw
                                 ءpµ¸¹q¸ـ،G(06)2982245     ¦a§}،G708¥x«n¥«¦w¥­°د«ط¥­17µَ31¸¹3¼س-2   «¸§J©س ¯µ®رھّ 0931037784